Voor inschrijvingen kan u steeds terecht bij de directie of op het secretariaat van de school.

 
We organiseren per schooljaar 2 momenten waarop we peuters en hun ouders uitnodigen voor een kennismaking met de school. Een eerste keer is er een openklasdag in september,het andere moment voorzien we in juni.

Wens je hiervoor uitgenodigd te worden, neem dan gerust contact met ons tijdens de schooluren.

___

Inschrijvingen

 

Je kind is pas ingeschreven in onze school, als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, … We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

Inschrijven

Inschrijven kan ten vroegste op 1 september van  het schooljaar voordat je kind op school zal starten.

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het zes jaar is voor 1 januari van het lopende schooljaar en indien het aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

1. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;
2. Voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast en het CLB is bevoegd om die taalproef af te nemen;

3. beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.
Bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar, moet de leerling niet meer aan een van bovenstaande voorwaarden voldoen om zich in te schrijven in het eerste leerjaar.

Bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar, moet de leerling niet meer aan een van bovenstaande voorwaarden voldoen om zich in te schrijven in het eerste leerjaar.

Weigeren

Onze scholen moeten hun capaciteit vastleggen; per school, per vestigingsplaats en per onderwijsniveau.

Voor onze 3 scholen geldt voor het schooljaar 2021 - 2022  de volgende capaciteit:

Wontergem : KO  : 60  kinderen

                           LO :  70  kinderen

Gottem :        KO  : 60  kinderen

                           LO : 90

Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. Dit inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.

Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht. De school onderzoekt samen met de ouders en het CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het onderzoek in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren. Na dit onderzoek wordt de beslissing schriftelijk of via elektronische drager binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform of de door de Regering aangeduide personen contact op met de ouders en wordt er gezocht naar een oplossing. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk.

Doorlopen van inschrijving
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in onze school.
 

 (1) ouders = de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben.

 

____________________________________

 

Inschrijven

Inschrijven kan ten vroegste het schooljaar voordat je kind op school zal starten. Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen), kinderen van personeel en tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie.

Er zijn zeven instapdata voor de jonge kleuters: telkens de eerste schooldag na een vakantieperiode, t.t.z. na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na Hemelvaart. 1 februari is ook een instapdatum. Uitzondering: kleuters die 2,5j. zijn na de laatste instapdatum kunnen wel al voor het volgende schooljaar ingeschreven worden, want inschrijvingen gebeuren nu per geboortejaar. Kleuters van drie jaar of ouder kunnen op om het een welke schooldag starten. Kleuters zijn niet leerplichtig.

_________________________________

 

________

 

 

Inschrijving

U bent nog op zoek naar een leuke, toffe, dynamische en kindgerichte school waar uw kind zichzelf mag zijn en veel bijleert? Kom eens een kijkje nemen! Onderstaande informatie helpt u alvast op weg.

Voor inschrijvingen kan u steeds terecht bij de directie of op het secretariaat van de school.

 
We organiseren per schooljaar 2 momenten waarop we peuters en hun ouders uitnodigen voor een kennismaking met de school. Een eerste keer is er een openklasdag in september,het andere moment voorzien we in juni.

Wens je hiervoor uitgenodigd te worden, neem dan gerust contact met ons tijdens de schooluren.

 

Instapdata

Instapdata 2022-2023

1 september 2022
7 november 2022 (na de herstvakantie)
9 januari 2023 (na de kerstvakantie)
1 februari 2023
27 februari 2023 (na de krokusvakantie)
17 april 2023 (na de paasvakantie)
22 mei 2023 (na het Hemelvaartweekend)
1 september 2023 (na de grote vakantie)

Voor kinderen geboren

Tot 1 maart 2020
Tussen 2 maart 2020 en 7 mei 2020
Tussen 8 mei 2020 en 9 juli 2020
Tussen 10 juli 2020 en 1 augustus 2020
Tussen 2 augustus 2020 en 27 augustus 2020
Tussen 28 augustus 2020 en 17 oktober 2020
Tussen 18 oktober 2020 en 22 november 2020
Vanaf 23 november 2020